Super Snel 5G
Beste Prijs
Excellente Service

WeBellen.nl geeft veel om je privacy

Privacybeleid webellen BV

webellen BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. We houden ons hierbij aan de AVG. We raden u aan deze privacy statement goed door te lezen. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van webellen BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-09-2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid. Over de gegevensverwerking Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Webwinkelsoftware Bluefield Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Bluefield. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Bluefield heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Bluefield is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Bluefield maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen Bluefield behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Bluefield verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Bluefield heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Bluefield is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. E-mail en mailinglijsten J Ottenheijm Webdesign (omtrent hardware bestellingen) Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van J Ottenheijm Webdesign. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. J Ottenheijm Webdesign heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Sendtrix BV (omtrent hardware bestellingen) Onze website maakt gebruik van een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Sendtrix BV. Sendtrix BV zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Sendtrix BV beveiligd opgeslagen. Sendtrix BV maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Sendtrix BV behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. J Ottenheijm Webdesign (omtrent hardware bestellingen) Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van J Ottenheijm Webdesign. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. J Ottenheijm Webdesign heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Payment processors (omtrent hardware bestellingen) Sisow Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow BV. Sisow BV verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow BV behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow BV deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow BV dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow BV bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Verzenden en logistiek PostNL Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. UPS Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met UPS delen. UPS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat UPS onderaannemers inschakelt, stelt UPS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Facturatie en boekhouden Twinfield Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Twinfield. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Twinfield. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Twinfieldis is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Twinfield gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Youfone Voor het versturen van simkaarten en facturen maken we gebruik van de diensten van Youfone. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Youfone is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Youfone zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Doel van de gegevensverwerking Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan webellen BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Bewaartermijnen Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van webellen BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken. Cookies webellen bv is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens is informatie over personen die hen direct of indirect identificeerbaar maakt. webellen bv verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, website bezoekers, of derden die contact opnemen met webellen.nl Bijvoorbeeld, indien u: • Een bestelling plaatst; • Inlogt op één van onze webshops accounts of via social media; • Bij of voor ons werkzaam bent; • Bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt; • Een zakelijk relatie heeft met webellen bv • Uw gegevens invult of achterlaat in onze vestiging. Contact met webellen bv kan plaatsvinden via: • Telefoon; • WhatsApp; • Schriftelijke correspondentie; • Per e-mail; • Een link die is opgenomen is een door ons toegezonden mailing of een andere aangeboden elektronische boodschap. webellen BV verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:. • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Webellen.nl bestelt • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op webellen.nl e-mailvoorkeuren, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice). webellen BV verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen. webellen BV verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van www.webellen.nl. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat webellen.nl klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren. Ten slotte kan webellen BV persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht. webellen BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Webellen.nl en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen; • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen; • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden; • Het uitvoeren van interne (kwaliteits) analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren; • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures. Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert webellen BV beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd. webellen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Roedeshop.nl hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Webellen.nl hen voorschrijft. webellen BV verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. webellen BV verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:. • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij webellen BV bestelt • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op webellen.nl e-mailvoorkeuren, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice). webellen BV verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen. webellen BV verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van webellen.nl. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat webellen BV klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren. Ten slotte kan webellen BV persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht. Contactgegevens Webellen BV Marcusstraat 55 1091 TJ Amsterdam Nederland T 085-2007171 E team@webellen.nl Contactpersoon voor privacy A.Bukkens

Mensen aan het werk in gedeelde kantoor ruimte

Makkelijk overstappen

WeBellen.nl maakt het je supermakkelijk om je privé of je zakelijke SimOnly abonnement in één keer om te zetten. Ook is het mogelijk dat een accountmanager bij uw bedrijf langs komt om alle voordelen van webellen.nl met u persoonlijk te bespreken.