Super Snel 5G
Duurzaamheid
Excellente Service

Algemene voorwaarden, helder en transparant!

Versie vanaf 01-09- 2020 Amsterdam, Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBELLEN B.V. Versie vanaf 01-09- 2020 Amsterdam, Nederland Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Abonnement: de overeenkomst die een klant sluit met een netwerk operator en/of service provider door bemiddeling van WeBellen. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Bedrijf: de (rechts)persoon, niet zijnde een consument die als koper of opdrachtgever een overeenkomst of overeenkomst op afstand aangaat of wil aangaan met WeBellen B.V., aan wie WeBellen B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. aan wie WeBellen een aanbod doet of ten behoeve van wie een levering, prestatie of dienst wordt verricht dan wel die als koper of opdrachtgever een overeenkomst, overeenkomst op afstand of abonnement sluit of wil sluiten met WeBellen en/of de provider. Consument: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie WeBellen een aanbod doet of ten behoeve van wie een levering, prestatie of dienst wordt verricht dan wel die als koper of opdrachtgever een overeenkomst, overeenkomst op afstand of abonnement sluit of wil sluiten met WeBellen en/of de provider. Dienst: werkzaamheden die de Verkoper gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht van de klant. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Klant: de consument en/of het bedrijf. Modelformulier voor herroeping: het als Bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Overeenkomst: iedere verbintenis tussen een klant en de verkoper, waaronder ook begrepen de overeenkomst op afstand en een abonnement, waarbij een klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en WeBellen B.V. worden geleverd, door WeBellen B.V. of door WeBellen B.V. namens een derde partij. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst met de klant waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten en levering door de Verkoper die tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Product: iedere zaak of goed dat door de verkoper geleverd wordt of ter reparatie wordt aangenomen, zoals mobiele telefoons, tablets en accessoires. Provider: de netwerk operator en/of service provider waarmee de klant een abonnement sluit op het gebied van de telecommunicatie. Schriftelijk: schriftelijk vervaardigde documenten die eveneens via elektronische weg kunnen worden verstuurd, zoals via e-mail en fax. WeBellen: WeBellen B.V. WeBellen: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aanbiedt en/of levert, waarmee een overeenkomst, overeenkomst op afstand of abonnement wordt gesloten of die bemiddelt op telecommunicatiegebied bemiddelt tussen de klant en de provider. Youfone: Youfone Nederland B.V. Artikel 2 – Identiteit Bedrijfsnaam: WeBellen B.V. Handelsnaam: webellen.nl Bezoek adres Marcusstraat 55, 10 Contact: 085-2007171 & 06-22464446 E-mailadres: team@webellen.nl Website: Nederland: www.webellen.nl België: www.webellen.be KvK-nummer: 78174929 BTW-nummer: NL861290641B01 Artikel 3 – Toepasselijkheid en reikwijdte 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die WeBellen verricht. In het bijzonder op elke overeenkomst die tussen WeBellen en de klant is en zal worden gesloten. 2. WeBellen gaat direct met klanten overeenkomsten aan en handelt als agent namens Youfone (een provider) en gaat uit dien hoofde namens Youfone overeenkomsten met klanten aan. In aanvulling op artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden zijn in dat kader deze algemene voorwaarden ook van toepassing op elk aanbod, alle aanbiedingen, overeenkomst(en), overeenkomst(en) op afstand, uitvoering van opdrachten, uitvoering van leveringen en diensten alsmede alle (rechts)handelingen tussen de klant en de provider die door tussenkomst van WeBellen tot stand zijn gekomen. 3. Indien een overeenkomst met tussenkomst van WeBellen tot stand is gekomen, is de klant direct met Youfone een overeenkomst, overeenkomst op afstand en/of abonnement aan gegaan, tenzij uit de overeenkomst anders blijkt. De klant heeft uit dien hoofde derhalve geen rechten jegens WeBellen, maar slechts jegens Youfone. 4. Op een overeenkomst, overeenkomst op afstand of abonnement zijn zowel de algemene voorwaarden van de betreffende provider alsmede deze algemene voorwaarden van WeBellen van toepassing, tenzij anders blijkt uit de overeenkomst. 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het eerste en tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 6. Indien WeBellen of Youfone of enige andere derde op enig moment geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat WeBellen het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. Hieraan kan nimmer enig recht aan kan worden ontleend. 7. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. WeBellen wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant van de hand. 8. Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, blijven niettemin de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen WeBellen en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 9. Rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst kunnen slechts door de klant op derden worden overgedragen indien WeBellen hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 10. WeBellen is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 11. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst (op afstand) binden WeBellen slechts voor zover zij door WeBellen schriftelijk zijn bevestigd. 12. Op iedere overeenkomst, op elk aanbod, alle aanbiedingen, overeenkomsten op afstand, uitvoering van opdrachten, uitvoering van leveringen en alle andere (rechts)handelingen tussen WeBellen en de klant is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. 13. Indien WeBellen met de klant meer dan eenmalig een overeenkomst sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds deze algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. 14. Indien bepalingen van de overeenkomst afwijken van of strijdig zijn met bepalingen van deze algemene voorwaarden gaan de bepalingen van de overeenkomst voor, tenzij partijen daar uitdrukkelijk van zijn afgeweken in de overeenkomst. 15. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Artikel 4 – Bemiddeling bij abonnementen 1. Indien de klant een abonnement afsluit zal WeBellen enkel optreden als bemiddelende partij tussen de klant en de provider. Derhalve is WeBellen nooit partij bij een abonnement, dan wel enige andere overeenkomst die de klant sluit met de provider. 2. Op het door de klant af te sluiten abonnement zijn de algemene voorwaarden van de provider van toepassing. De klant erkent en aanvaardt een exemplaar hiervan bij het afsluiten van een abonnement te hebben ontvangen. 3. Klachten betreffende het abonnement dient de klant te melden aan de provider. 4. Na aansluiting van de klant op een netwerk van een provider zal in voorkomende gevallen aan de klant – een door de provider aan WeBellen te verstrekken – korting toekomen op producten die worden geleverd in combinatie met een abonnement. Indien en voor zover de klant niet aan zijn/haar verplichtingen jegens de provider voldoet en de provider daardoor de korting niet betaalbaar stelt aan WeBellen, zal de klant de hem/haar in een voorkomend geval gegeven korting dienen te restitueren. De klant erkent en aanvaardt dat in dit geval de korting onverschuldigd betaald is. Op eerste verzoek is de klant gehouden het bedrag onverwijld aan WeBellen te restitueren. 5. De klant erkent en aanvaardt dat een tekortkoming in de overeenkomst met de provider die tot gevolg heeft dat aan WeBellen door de provider geen korting / vergoeding wordt uitgekeerd voor diens activiteiten, kwalificeert als een tekortkoming in de overeenkomst tussen de klant en WeBellen en zulks ertoe leidt dat de klant van rechtswege in verzuim verkeert en verplicht is de schade van WeBellen te vergoeden. Artikel 5 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst 1. Alle door WeBellen gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd, zijn aan wijzigingen onderhevig, en zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 2. Indien sprake is van een aanbod aan een consument voor een overeenkomst op afstand wordt in het aanbod vermeld dat dit aanbod onder voorwaarden geschiedt dan wel het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft. 3. Elk aanbod aan een consument bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 4. Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door WeBellen met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. 5. WeBellen behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren of betaling vooraf te verlangen. WeBellen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien WeBellen en/of Youfone op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is WeBellen en/of Youfone gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden in euro uitgedrukt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7. Een overeenkomst, overeenkomst op afstand of abonnement komt tot stand nadat Youfone een bestelling, aanvraag en/of opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan WeBellen of de klant of Youfone met de uitvoering van de bestelling, aanvraag en/of opdracht is begonnen. 8. Alle opgaven van WeBellen van getallen, maten, gewichten en kleur van de producten zijn met zorg gedaan. WeBellen kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Wanneer de klant aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van WeBellen of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen, dat de klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. 9. Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging. 10. Indien de klant zijn (contractuele) verplichtingen niet nakomt, worden alle andere (niet vervallen) facturen op de klant onmiddellijk opeisbaar, en kan WeBellen wegens dat loutere feit, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, één of meerdere overeenkomsten (op afstand) met de klant: a. hetzij ontbonden verklaren; b. hetzij opzeggen; c. hetzij opschorten totdat de klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling. 11. Alle clausules uit dit artikel gelden onverminderd het recht van WeBellen om bijkomende schadevergoeding te vorderen. Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst 1. WeBellen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de door partijen gemaakte afspraken. 2. WeBellen stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WeBellen het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan WeBellen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WeBellen worden verstrekt. 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan WeBellen zijn verstrekt, heeft WeBellen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan WeBellen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Artikel 7 – Betaling 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de klant de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting. Indien de klant een bedrijf is, is deze niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de door WeBellen opgegeven prijzen opgegeven in euro’s, inclusief BTW. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van verpakking en verzending en de kosten voor in- en uitvoerrechten en belastingen voor rekening van de klant. 4. De in dit artikel genoemde (betalings)termijnen zijn bedoeld als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt of tekort is geschoten in(tijdige) nakoming van enige andere verplichting jegens WeBellen zal de klant van rechtswege in verzuim zijn en is WeBellen, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd aan de klant over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 5. Indien WeBellen een overeenkomst sluit met een consument, zal WeBellen bij het uitblijven van (tijdige) betaling de consument schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen om alsnog de (volledige) betaling na te komen. Indien de consument na de redelijke termijn nog steeds de (volledige) betaling niet na komt, zal WeBellen aanspraak maken op de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. 6. De aan WeBellen toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende redenen voor aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de klant surseance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt geplaatst, het faillissement wordt aangevraagd of wordt uitgesproken of wordt ontbonden. 7. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening, opschorting of ontbinding van een vordering, dan wel een gepretendeerde vordering, op WeBellen wegens enige, al dan niet gepretendeerde, tekortkomingen aan de kant van WeBellen, provider en/of enige derde, tenzij in deze algemene voorwaarden in een artikel anders is bepaald. Betalingen van de klant strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente, vervolgens van door WeBellen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en tenslotte van eventueel door WeBellen geleden schade en worden pas daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur. 8. Betaling zal geschieden voorafgaand aan de levering van de producten en/of diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling na ontvangst van de producten en/of diensten dient de klant te betalen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling zal geschieden middels zal geschieden middels een bankoverschrijving op het door WeBellen op de factuur vermelde rekeningnummer. De op de bankafschriften van WeBellen vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 9. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst aan een consument, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 10. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan WeBellen te melden. 11. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door WeBellen is gewezen op de te late betaling en WeBellen de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is WeBellen gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 12. Indien WeBellen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de klant in aanmerking. 13. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant. 14. De hoogte van de aan WeBellen verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 340,-. De in de boeken van WeBellen voor voornoemde kosten opgenomen bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop daarvan. 15. Het is de klant niet toegestaan om zonder instemming van WeBellen te betalen middels een vorm van bankbetaling, zoals een spoedbetaling, waarvoor de bank kosten in rekening brengt aan WeBellen. Indien dit wel gebeurt, heeft WeBellen het recht om deze kosten te verhalen op de klant. 16. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen. 17. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Artikel 8 – Inspectie, klacht en reclame 1. De klant is verplicht terstond na levering van het product deze grondig te inspecteren en te controleren of een en ander aan de overeenkomst beantwoordt, zoals doch niet beperkt tot het juiste product, het juiste aantal en/of zichtbare gebreken. 2. Ingeval zichtbare gebreken worden geconstateerd, dient de klant dit terstond schriftelijk te melden aan WeBellen, op straffe van verval van rechtsvordering. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen na de constatering terstond, althans binnen vijf (5) werkdagen, schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld, op straffe van verval van rechtsvordering. Een rechtsvordering uit hoofde van enig gebrek is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van zes (6) maanden na de levering van het product. 3. Na het verstrijken van de termijn bedoeld in de tweede zin van het vorige lid, wordt aangenomen dat de klant het bestelde in goede orde heeft ontvangen en wordt WeBellen geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen. 4. Het product dat het onderwerp van reclame vormt, kan na voorafgaande schriftelijke instemming van WeBellen door de klant aan WeBellen worden geretourneerd. De kosten van het retourneren komen voor rekening van de klant. Het verzenden geschiedt voor risico van de klant. Na ontvangst heeft WeBellen de keuze de zaak te repareren, te vervangen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 5. Nadat de klant enig gebrek heeft ontdekt aan het geleverde, is hij gehouden het gebruik van het betreffende product onmiddellijk te staken. Mocht WeBellen na retournering gebruikssporen aantreffen, die redelijkerwijs niet noodzakelijk waren voor het constateren van het gebrek, dan vervalt het recht op reclame. 6. De klant heeft geen recht op reclame jegens WeBellen, zolang de klant haar verplichtingen jegens WeBellen en/of de provider niet is nagekomen. 7. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst op afstand of het abonnement moet binnen veertien (14) dagen, nadat de omstandigheid waarop de klacht ziet kenbaar is geworden, schriftelijk en gemotiveerd ter kennis worden gebracht van WeBellen, met opgave van leverings- of factuurnummer, op straffe van verval van rechtsvordering. 8. WeBellen streeft ernaar om binnen een termijn van twee (2) weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, de klacht te behandelen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WeBellen binnen de termijn van twee weken geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 9. Wordt niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen geklaagd dan is sprake van rechtsverlies op grond van artikel 6:89 BW c.q. artikel 7:23 BW. 10. Wanneer de door WeBellen geleverde producten, na verificatie zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van dit artikel, door de klant in gebruik worden genomen door een derde c.q. worden doorverkocht c.q. ter beschikking worden gesteld aan een derde, dan heeft de klant geen recht meer om zich terzake van enig gebrek te beklagen en is direct sprake van rechtsverlies. Artikel 9 – Garantie 1. Indien WeBellen een product of dienst aan de klant levert, zijn hierop uitsluitend de fabrieksgarantietermijn en de door de fabrikant en/of provider gestelde voorwaarden aan de uitoefening van deze garantie van toepassing. 2. De klant heeft slechts recht op de garantie zoals genoemd in artikel 9 lid 1 voor zover de klant aan al haar verplichtingen jegens WeBellen en/of de provider heeft voldaan. 3. In geval van garantie zal de fabrikant eerst overgaan tot herstel en indien dat onmogelijk is overgaan tot vervanging. Herstel of vervanging door de fabrikant brengt geen wijziging in de oorspronkelijke garantieduur. 4. WeBellen staat er jegens de consument voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 5. Een door de provider of WeBellen, diens toeleverancier, fabrikant of importeur, verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover WeBellen kan doen gelden indien WeBellen is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 6. Onder extra garantie wordt verstaan iedere schriftelijke verbintenis van de provider of WeBellen, diens toeleverancier, fabrikant, importeur of producent, waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 7. De klant kan geen beroep doen op enige garantiebepalingen indien: a. de klant wijzigingen aan de zaak heeft aangebracht of laten aanbrengen; b. de geleverde zaken worden doorverkocht; c. schade het gevolg is van onjuist, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik/onderhoud, de gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften door de klant of een derde niet worden nageleefd, de schade het gevolg is van brand- of waterschade, of van andere van buiten komende oorzaken; d. de klant gevestigd is buiten de EU; tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. 8. Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 1. Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van WeBellen dan wel haar toeleverancier tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten. 2. Het eigendomsvoorbehoud is uitdrukkelijk ook van toepassing indien sprake is van een geval als beschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. 3. De klant is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de producten zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde producten anders dan na schriftelijke toestemming van WeBellen te verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de klant niet volledig aan zijn verplichtingen jegens WeBellen heeft voldaan. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking. 4. Indien en zolang WeBellen eigenaar is van de producten, zal de klant WeBellen onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal de klant (in dat geval) aan WeBellen mededelen waar de producten, waarvan WeBellen eigenaar is, zich bevinden. Voor het geval dat WeBellen haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan WeBellen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WeBellen zich bevinden en die producten mede terug te nemen. 5. Bij (vermoedelijke) niet- nakoming van deze verplichtingen, moet de klant, op eerste verzoek van WeBellen, de desbetreffende producten, op eigen kosten en risico, binnen 48 uur aan WeBellen terugbezorgen, met automatische ontbinding van de overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging tot gevolg. 6. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van WeBellen. De klant staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven. 7. Eerst na restitutie van de korting c.q. vergoeding van de schade zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, eindigt het eigendomsvoorbehoud. 8. In het geval dat WeBellen een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de ter deze zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van WeBellen om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen. Artikel 11 – Overmacht 1. De consument is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. 2. Indien WeBellen door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is WeBellen gerechtigd naar eigen keuze en inzicht, zonder voorafgaande verwittiging of rechterlijke tussenkomst, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. WeBellen: a. de uitvoering van haar verplichtingen opschorten; b. de overeenkomst ontbinden; en/of c. de klant uit te nodigen om over de uitvoering van de overeenkomst te heronderhandelen. 3. Indien de periode van de overmacht langer duurt dan twee maanden, hebben WeBellen en de consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 4. De consument heeft, in het geval van artikel 11 lid 3 van deze algemene voorwaarden, geen recht op enige schadevergoeding. 5. WeBellen heeft in het geval van ontbinding van enige overeenkomst recht op schadevergoeding. 6. Het niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst door overmacht kan geen gevolgen voor het recht van WeBellen op betaling door de klant voor reeds door WeBellen verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmacht-situatie. 7. Onder overmacht van WeBellen wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende omstandigheden, waardoor WeBellen tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, waaronder maar niet beperkt tot (werk)staking, oorlog, ziekte of ongevallen, terroristische aanslagen, diefstal, brand, bijzondere weersomstandigheden, communicatiestoringen, informaticastoringen, stroomstoringen, internetstoringen, storingen in het e-mailverkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, en tekortkomingen door toeleveranciers van producten en/of diensten van WeBellen, waardoor WeBellen haar verplichtingen in redelijkheid niet (meer) kan nakomen. 8. Voor zover WeBellen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WeBellen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Artikel 12 – Aansprakelijkheid & vrijwaring 1. WeBellen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WeBellen is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 2. Indien de 3. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk aan WeBellen schriftelijk te worden gemeld. Bij niet tijdige melding vervalt het recht op schadevergoeding. 4. WeBellen is alleen aansprakelijk voor directe schade door de consument. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover deze schade aan WeBellen worden toegerekend; en/of b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkig prestatie van WeBellen aan de overeenkomst te laten beantwoorden; en/of c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze bepaling. 5. WeBellen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door gebruik van door WeBellen geleverde producten, reparatiewerkzaamheden en diensten, uitgezonderd de situaties waarin de indirecte schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van WeBellen. 6. WeBellen is nimmer aansprakelijk voor: a. afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde producten en/of diensten; b. afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutief, onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik of niet naleving van de gebruiksvoorwaarden of onderhoudsvoorschriften door een klant of een derde; c. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 7. Indien de klant een bedrijf is, sluit WeBellen iedere aansprakelijkheid uit, zowel voor directe als indirecte schade, vermogensschade en ander nadeel. 8. Indien aansprakelijkheid bij WeBellen wordt vastgesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de eventueel toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. 9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de genoemde verzekering in artikel 12 lid 7 van deze algemene voorwaarden plaatsvindt, of in het geval een terzake dienende verzekering ontbreekt, is de aansprakelijkheid van WeBellen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 10. De klant zal WeBellen volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de klant, in strijd met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De klant zal WeBellen volledig schadeloosstellen voor alle schade, onder meer de gerechtskosten en de kosten m.b.t. juridische vertegenwoordiging, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplicht. Artikel 13 – Levering en ontvangst 1. WeBellen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen, bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Indien een product niet voorradig is, kan WeBellen het product voor de klant reserveren. WeBellen kan nooit garanderen dat een gereserveerd product daadwerkelijk wordt geleverd aan de klant. 3. De door WeBellen opgegeven leveringstermijn is indicatief en is nooit te beschouwen als een fatale termijn. De leveringstermijn zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij WeBellen bekend waren. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum verlaat. 4. Indien gekozen wordt voor verzending, zal aan de leveringsplicht van WeBellen zijn voldaan op het moment dat het product een keer aan de klant is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. 5. Het risico van beschadiging of vermissing van het product berust bij WeBellen tot het moment van levering bij de klant, tenzij anders is overeengekomen. 6. Levering van producten geschiedt aan het adres van de klant. Dit geschiedt steeds aan het bij WeBellen laatst bekende door de klant opgegeven afleveradres. 7. Indien de klant de zaken niet afneemt om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van WeBellen. 8. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is WeBellen gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant. Indien de klant niet binnen 3 weken afneemt, is WeBellen gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is WeBellen gerechtigd de producten te vernietigen. De schade die WeBellen bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van de klant. 9. Indien de klant weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van WeBellen, inclusief de kosten van transport en opslag, op de klant onmiddellijk opeisbaar. 10. Indien WeBellen gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van enige overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze gegevens aan WeBellen ter beschikking heeft gesteld. 11. WeBellen heeft het recht de producten in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering, evenmin als enige termijnoverschrijding kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding. 12. De klant moet direct bij de in ontvangst name van de producten een eerste verificatie uitvoeren, onder meer m.b.t. juiste product, juiste aantal en zichtbare gebreken. 13. Onverminderd een uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen WeBellen en de klant, mag de klant in geen geval de producten terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of een dekkings- (koop)overeenkomst afsluiten. WeBellen behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak vast te stellen. 14. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig deze algemene voorwaarden is geklaagd door de klant en genoegzaam door klant is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft WeBellen de keus: a. hetzij de niet deugdelijk gebleken producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten; b. hetzij de betreffende producten deugdelijk te (laten) repareren; c. hetzij de koopprijs daarvan te restitueren of het gefactureerde bedrag te crediteren; d. hetzij de klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. 15. Indien dit voor WeBellen redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is WeBellen terzake van haar verplichtingen volledig gekweten. Artikel 14 – Herroepingsrecht 1. De consument heeft het recht tot herroeping slechts voor zover de consument terzake van zijn bestelling het herroepingsrecht heeft. 2. De consument kan gedurende een bedenktijd van 14 dagen na totstandkoming van een overeenkomst zonder opgave van redenen gebruik maken van zijn herroepingsrecht door de overeenkomst te ontbinden. WeBellen mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 3. Indien WeBellen de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 4. Indien WeBellen de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd na 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. Artikel 15 – Verplichtingen van de consument tijdens de Herroepingsrecht 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als WeBellen hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Artikel 16 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan WeBellen door dit per aangetekende post te versturen. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) WeBellen. Dit hoeft niet als WeBellen heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door WeBellen verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument aan WeBellen een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door WeBellen is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten, indien: a. WeBellen aan de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst heeft verzocht. 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. WeBellen heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 10. Indien de consument reclameert dient zij het modelformulier voor herroeping, volledig, correct en naar waarheid in te vullen en aan WeBellen bij aangetekend schrijven toe te zenden. Artikel 17 – Uitsluiting herroepingsrecht 1. WeBellen kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als WeBellen dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: a. overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra WeBellen de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. b. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken. c. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. Artikel 18 – De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. WeBellen is gerechtigd binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogingen door te voeren. In dat geval is slechts de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 3. WeBellen is gerechtigd vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met de klant prijsverhogingen door te voeren. 4. Slechts voor zover de klant een consument is zal in afwijking van artikel 18 lid 3 van deze algemene voorwaarden alleen een prijsverhoging worden doorgevoerd indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien dit niet het geval is heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. Indien de consument de overeenkomst opzegt als bedoeld in artikel 18 lid 4 van deze algemene voorwaarden, dient de consument gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping en dit per aangetekend schrijven aan WeBellen toe te sturen. Artikel 19 – Reparatiewerkzaamheden 1. Indien WeBellen reparatiewerkzaamheden (laat) uitvoer(t)(en) voor de klant, zijn de voorwaarden in de artikelen 15 en 16 van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing. 2. De andere artikelen van deze algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de reparatiewerkzaamheden, tenzij de aard van het artikel zich hiertegen verzet. 3. De klant die het product ter reparatie aanbiedt dient alle passende maatregelen te treffen om verlies van data en overige gegevens die zijn opgeslagen op het product te voorkomen. WeBellen is nooit aansprakelijk voor de teloorgang van data en overige gegevens op het product. Eveneens dient de klant de simkaart en/of geheugenkaart en/of oplader en/of andere apparatuur uit het product te verwijderen. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze bewaren van de simkaart en/of geheugenkaart en/of oplader en/of andere apparatuur. 4. Reparatiewerkzaamheden worden alleen aangeboden met betrekking tot het product waarop volgens de fabrikant reparatie mag worden uitgevoerd. Indien noodzakelijk is WeBellen gerechtigd om het product ter reparatie aan te bieden aan de fabrikant en/of aangewezen reparatiepartner voor specialistische reparatie. 5. WeBellen behoudt zich het recht voor om reparatiewerkzaamheden te weigeren indien het product op onjuiste wijze is behandeld. Eveneens is WeBellen gerechtigd om de reparatiewerkzaamheden niet uit te voeren dan wel de uitvoering ervan te staken indien blijkt dat het product naar het oordeel van WeBellen en/of reparatiepartner en/of fabrikant om economische en/of technische redenen niet voor reparatie vatbaar is. 6. Toegezegde termijnen waarbinnen WeBellen het product wil retourneren aan de klant, zijn van indicatieve aard en nooit te beschouwen als een fatale termijn. 7. De garantietermijn van de fabrikant en/of reparateur is bepalend. De garantietermijn gaat lopen na de dag dat WeBellen aan de klant kenbaar heeft gemaakt dat het product is gerepareerd en kan worden opgehaald in de vestiging van WeBellen. WeBellen is eveneens gerechtigd het product terug te sturen aan de klant. De door WeBellen gemaakte kosten voor het terugsturen van het product komen voor rekening van de klant. 8. Na de kennisgeving van WeBellen dat het product kan worden opgehaald, dient de klant binnen dertig (30) dagen het product bij de vestiging van WeBellen af te halen. Indien de klant dit nalaat is WeBellen gerechtigd het product te verkopen ter compensatie voor de door haar gemaakte kosten. Artikel 20 – Opschorting, ontbinding en beëindiging 1. Onverminderd enig ander recht tot opschorting, ontbinding of beëindiging van WeBellen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden is ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling van de klant, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, de klant van rechtswege in verzuim en zullen alle overeenkomsten met de klant van rechtswege ontbonden zijn, tenzij WeBellen binnen redelijke termijn mededeelt nakoming van de betreffende overeenkomsten te verlangen, in welk geval WeBellen zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat door betaling voldoende zekerheid is gesteld. WeBellen zal op grond van het hiervoor besprokene nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding. 2. Indien de klant enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, is de klant in verzuim en is WeBellen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan WeBellen toekomende rechten terzake, zonder dat een ingebrekestelling daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 3. In aanvulling op artikel 20 lid 2 van deze algemene voorwaarden is WeBellen bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst aan WeBellen omstandigheden ter kennis zijn gekomen welke haar goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. 4. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 5. Tenzij anders overeengekomen, kan de klant de overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen. 6. De consument kan een overeenkomst met WeBellen, die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels, onder andere door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping, en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 7. Wanneer de klant een overeenkomst voor bepaalde tijd niet wenst te verlengen, dient hij een opzegtermijn van één maand voor de in de overeenkomst voor bepaalde tijd genoemde einddatum in acht te nemen. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met één (1) jaar. 8. De klant heeft het recht om de verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd op te zeggen tegen de einddatum van de verlengde overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. 9. Een overeenkomst voor bepaalde tijd met een consument en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur van één jaar. De consument heeft het recht om de overeenkomst die voor bepaalde tijd wordt verlengd op te zeggen, door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping, tegen het einde van de maand met een opzegtermijn van één maand. 10. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. 11. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WeBellen op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien WeBellen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 12. WeBellen behoudt zich steeds het recht voor (volledige) (schade)vergoeding te vorderen indien de klant de overeenkomst ontbindt of opzegt, ongeacht of WeBellen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen. 13. Opzegging door een klant geschied bij aangetekend schrijven aan WeBellen. Artikel 21 – Service-/onderhoudsovereenkomst 1. De bepalingen van dit artikel zijn enkel specifiek van toepassing ingeval WeBellen en de klant een service-/onderhoudsovereenkomst zijn overeengekomen. 2. De service-/onderhoudsovereenkomst wordt tenminste aangegaan voor de duur van één jaar. 3. Tenzij anders overeengekomen, kan de klant de service-/onderhoudsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen. 4. Wanneer de klant een service-/onderhoudsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wenst te verlengen, dient hij een opzegtermijn van één maand voor de in de service-/onderhoudsovereenkomst voor bepaalde tijd genoemde einddatum in acht te nemen. Indien een service-/onderhoudsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt opgezegd, wordt de service-/onderhoudsovereenkomst automatisch voortgezet als een service-/onderhoudsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 5. Indien de service-/onderhoudsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd door WeBellen, zal WeBellen in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan klant toerekenbaar zijn. 6. Een service-/onderhoudsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. 7. Opzegging van de service-/onderhoudsovereenkomst dient per aangetekend schrijven te geschieden, met uitzondering van service-/onderhoudsovereenkomsten die via elektronische weg zijn aangegaan, in welk geval ook via elektronische weg kan worden opgezegd. Artikel 22 – Geheimhouding 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De klant is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen. 2. Het is de klant zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van WeBellen niet toegestaan om programmatuur en de daarbij behorende documentatie, waarvan de auteursrechten bij WeBellen berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven. 3. Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel gestelde, verbeurt de klant een direct opeisbare boete aan WeBellen van € 5.000,- per overtreding en € 500,- per dag, dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij iedere bekendmaking of mededeling aan derden dan wel inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal of verveelvoudiging of modificatie zonder schriftelijke toestemming van WeBellen, als één overtreding wordt aangemerkt. Artikel 23 – Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt WeBellen zich de rechten en bevoegdheden voor die WeBellen toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht, de Auteurswet en aanverwante wetgeving; 2. Alle door WeBellen verkochte en/of geproduceerde producten, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant ter beeldvorming voor het sluiten van een overeenkomst en mogen niet door de klant zonder voorafgaande toestemming van WeBellen worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte producten c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit. Artikel 24 – Privacy 1. WeBellen kan, in het kader van de uitvoering van de opdracht, persoonsgegevens verwerken. 2. WeBellen verwerkt, in het kader van de uitvoering van de opdracht, persoonsgegevens op de wijze zoals beschreven in het toepasselijke privacy statement, in te zien op de website van WeBellen www.webellen.nl https://webellen.immense.cc/voorwaarden Artikel 25 – Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtshandelingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij WeBellen partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 3. Alle geschillen tussen WeBellen en de klant vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam, tenzij WeBellen verkiest een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de klant.   Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) • Aan: [naam ondernemer] [geografisch adres ondernemer] [faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen* • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] • [Naam consumenten(en)] • [Adres consument(en)] • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Mensen aan het werk in gedeelde kantoor ruimte

Makkelijk overstappen

WeBellen.nl maakt het je supermakkelijk om je privé of je zakelijke SimOnly abonnement in één keer om te zetten. Ook is het mogelijk dat een accountmanager bij uw bedrijf langs komt om alle voordelen van webellen.nl met u persoonlijk te bespreken.